Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., για την Κοσμητεία της Σχολής Σχολής με ετήσια θητεία από 01.09.2024

arxeio

Προκηρύξεις Προκήρυξη Ε.Ε.Π. – Πολυτεχνική Σχολή (Ψ8Ψ546Ψ8ΧΒ-Ζ1Β) Προκήρυξη Ε.ΔΙ.Π. – Πολυτεχνική Σχολή (ΨΜ3546Ψ8ΧΒ-Ξ1Η) Προκήρυξη Ε.Τ.Ε.Π. – Πολυτεχνική Σχολή (9ΞΜΘ46Ψ8ΧΒ-ΖΩ6) Θεσμικό πλαίσιο N. 4957 (εκλογή εκπροσώπων σε Κοσμητεία) ΚΥΑ 123024/Ζ1/6-10-2022 (ΦΕΚ 5220/τΒ΄/7.10.2022)