Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στην Πολυτεχνική Σχολή λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία έχουν ως εξής:

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων (Πολιτικών Μηχανικών)

Αντικείμενο του ΠΜΣ ΑΣΤΕ αποτελεί κυρίως η εξειδίκευση στην αντισεισμική μηχανική και η μείωση της διακινδύνευσης έναντι σεισμού, αλλά και έναντι άλλων φυσικών κινδύνων, όπως είναι οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις, με τελικό στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.
Σκοπός του ΠΜΣ ΑΣΤΕ είναι η ολοκληρωμένη εξειδίκευση και κατάρτιση του πολιτικού μηχανικού στο σχεδιασμό τεχνικών έργων έναντι φυσικών κινδύνων με προεξάρχοντα τον σεισμικό κίνδυνο που είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην Ελλάδα.
Οι κάτοχοι του ΠΜΣ ΑΣΤΕ αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της σεισμικής μηχανικής και του αντισεισμικού σχεδιασμού των κατασκευών όπως επίσης και στα συναφή αντικείμενα του σχεδιασμού των κατασκευών έναντι διαφόρων φυσικών κινδύνων…

Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Πολιτικών Μηχανικών)

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξειδικευμένη εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών, αλλά και μηχανικών ή επιστημόνων άλλων συναφών ειδικοτήτων, στην τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος και σε κοινωνικό-οικονομικά και θεσμικά θέματα, που σχετίζονται άμεσα με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τις επιπτώσεις έργων και δράσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Βασικούς στόχους του προγράμματος αποτελούν
Η προώθηση της διεπιστημονικής γνώσης και της έρευνας στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη
Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και η προώθηση θετικής στάσης και συμπεριφοράς στους ευαίσθητους τομείς της προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης
Η κατάρτιση νέων επιστημόνων και επαγγελματιών για την αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού της χώρας στο πλαίσιο μιας δυναμικής οικονομικής και τεχνολογικής αναπτυξιακής πολιτικής
ταχύρρυθμη εξειδίκευση στους υπόψη ζωτικούς τομείς και η παροχή κατάλληλων εφοδίων στους αποφοίτους του προγράμματος, είτε για επαγγελματική σταδιοδρομία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα είτε για συνέχιση των μεταπτυχιακών τους σπουδών σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος.

Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μελέτη, έρευνα και εμβάθυνση σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών στον περιβαλλοντικό αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για τις εθνικές, αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της χώρας. Δείτε περισσότερα στην Επίσημη Ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο συγκεκριμένο αντικείμενο του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και γενικότερα η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν στον περιβαλλοντικό έλεγχο και σχεδιασμό κτιρίων, ανοικτών χώρων, οικιστικών ενοτήτων και πόλεων, καθώς και στην περιβαλλοντική διάσταση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και ανθεκτικών περιβαλλόντων που ενισχύουν την ευημερία των ανθρώπων και της φύσης.

Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με τίτλο: «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό» («Advanced design: Innovation and Transdisciplinarity in Design» είναι η μελέτη, η έρευνα και εμβάθυνση σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών στην περιοχή του σχεδιασμού αιχμής, με έμφαση στην καινοτομία και τη διεπιστημονικότητα. Με βασικό άξονα την αρχιτεκτονική, το Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό» καλύπτει όλο το φάσμα του σχεδιασμού στα πεδία του αντικειμένου, του εσωτερικού χώρου, του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, του αστικού σχεδιασμού και του τοπίου.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια ανοιχτή και ευρεία πλατφόρμα μακροχρόνιας έρευνας και πειραματισμού μέσα από αρχιτεκτονικά γεγονότα λόγου και πράξης.
Ο στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να εστιάσει ξανά στη συζήτηση και στην ανάπτυξη νέων γνώσεων, σχετικών ικανοτήτων και ποικίλων δεξιοτήτων για τη διαμόρφωση και υποστήριξη του προφίλ ενός σύγχρονου δημιουργού-σχεδιαστή ικανού να συνεργάζεται με άλλους εμπειρογνώμονες. Η συνεργασία αυτή μπορεί να αποφέρει καινοτόμες προτάσεις, που αφορούν στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης.

Υδατικοί Πόροι (Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών)

Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην εξειδίκευση των αποφοίτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ σε επιστημονικές περιοχές που σχετίζονται με τη διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων καθώς και τον έλεγχο της ποιότητάς τους, που αποτελεί απαραίτητη κοινωνική διεργασία για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών.
Η καινοτομία του ΠΜΣ συνίσταται στην εισαγωγή και εκπαίδευση σε επιστημονικά εργαλεία και τεχνολογικές εφαρμογές για το σχεδιασμό του χώρου και την ακριβέστερη ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των υδατικών πόρων, ώστε να διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων και ο προγραμματισμός τεχνικών εργασιών.

Χημική και Βιομοριακή Μηχανική (Χημικών Μηχανικών)

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΜΣ) είναι αφενός η δημιουργία υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν οποιονδήποτε εθνικό ή διεθνή ερευνητικό, παραγωγικό ή διοικητικό οργανισμό, αφετέρου η ενθάρρυνση της έρευνας σε διεπιστημονικούς, επίκαιρους και κρίσιμους για τη χώρα τομείς όπως είναι η υγεία, τα τρόφιμα, η ενέργεια και το περιβάλλον. Στο πρόγραμμα υπάρχουν δύο ειδικεύσεις:
Ειδίκευση 1: Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Υγεία και στα Τρόφιμα
Chemical and Biomolecular Engineering in Health and Food
Ειδίκευση 2: Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον
Chemical and Biomolecular Engineering in Energy and Environment

Χημική και Βιοχημική Μηχανική: Υγεία & Τρόφιμα (Χημικών Μηχανικών)

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Χημική και Βιοχημική Μηχανική: Υγεία & Τρόφιμα είναι η εφαρμογή των βασικών αρχών της Χημικής Μηχανικής για το σχεδιασμό και ανάλυση διεργασιών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων με έμφαση στις διεργασίες παραγωγής τροφίμων και φαρμάκων και επομένως για τους κλάδους των Τροφίμων και της Υγείας.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι αφενός η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν οποιονδήποτε εθνικό ή διεθνή, ερευνητικό, παραγωγικό ή διοικητικό οργανισμό, αφετέρου η ενθάρρυνση της έρευνας σε διεπιστημονικούς και κρίσιμους για τη χώρα τομείς, όπως είναι η υγεία και τα τρόφιμα.

Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη (Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης)

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» είναι «η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων με στόχο την εμβάθυνση σε θέματα και μεθόδους χωρικού σχεδιασμού που σχετίζονται με τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις και περιφέρειες». Ειδικότερα επιδιώκεται:
• Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων για την εκπόνηση και εφαρμογή χωρικών σχεδίων οργάνωσης και διαχείρισης πόλεων και περιφερειών με άξονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση και πρόληψη κινδύνων, καθώς και για την περαιτέρω προώθηση της επιστήμης και της έρευνας στα πεδία αυτά.
• Η καλλιέργεια διεπιστημονικής προσέγγισης στον χωρικό σχεδιασμό που ενσωματώνει τις αρχές της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης και δύναται να εξισορροπεί μεταξύ ευκαιριών για ανάπτυξη και επιπτώσεων που αυτή συνεπάγεται.
• Η απόκτηση ικανότητας αξιολόγησης και βελτίωσης του τρόπου που σχεδιάζονται οι πόλεις, οι μητροπολιτικές περιοχές και οι περιφέρειες καθιστώντας δυνατή τη συμμετοχή των φορέων κα του κοινού.

Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)

Προστασία Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η ολοκληρωμένη επιστημονική εκπαίδευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο νέων επιστημόνων µε την παροχή εξειδικευμένης γνώσης τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα, η προαγωγή της γνώσης και της τεχνογνωσίας στα συγκεκριμένα αντικείμενα, η καλλιέργεια της ουσιαστικής και αρμονικής διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων στο έργο της αποκατάστασης επιστημόνων από διαφορετικές ειδικότητες, η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές και η κάλυψη των αναγκών της χώρας σε εξειδικευμένα διοικητικά ή τεχνικά στελέχη σχετικών με το αντικείμενο παραγωγικών μονάδων ή υπηρεσιών.

Αρχιτεκτονική Τοπίου

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός του υπαίθριου, περιβάλλοντος χώρου, αστικού, περιαστικού, αγροτικού τοπίου, φυσικού και ανθρωπογενούς. Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές βασικές επιστημονικές αρχές, ολοκληρωμένες γνώσεις, τεχνικές, μεθόδους και νέα τεχνολογία που θα τους καταστήσουν ικανούς επιστήμονες για την προώθηση της έρευνας στο πεδίο της αρχιτεκτονικής τοπίου, στον σχεδιασμό και στη διαχείριση του τοπίου.

Μουσειολογία - Διαχείριση πολιτισμού

Το ΔΠΜΣ «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» στοχεύει στην προώθηση

  • της Μουσειολογικής Έρευνας
  • του Μουσειολογικού-Νοηματικού Σχεδιασμού
  • του Μουσειολογικού-Εκθεσιακού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
  • της Μουσειοπαιδαγωγικής
  • της Ανάδειξης Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Συνόλων
  • της Διαχείρισης Πολιτισμού
  • του Πολιτιστικού Τουρισμού

Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

Βασικούς στόχους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αποτελούν η εκπαίδευση σε βασικές κατευθύνσεις της τεχνολογίας προηγμένων υλικών και προετοιμασία διεξαγωγής διεπιστημονικής έρευνας σε προβλήματα αιχμής της σύγχρονης τεχνολογίας υλικών, η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού και ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας στην περιοχή των προηγμένων υλικών και διεργασιών παραγωγής και χαρακτηρισμού τους, καθώς και η δ ιασύνδεση και συνεργασία των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων, και Βιομηχανίας στη γνωστική περιοχή της τεχνολογίας προηγμένων υλικών.
Το Πρόγραμμα είναι Διατμηματικό και στην οργάνωση και λειτουργία του συμμετέχουν τα Τμήματα Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς και το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, με στόχο τη δημιουργία ενός ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογική εξέλιξη, να στελεχώνει τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών και να αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης – κατάρτισης του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου.
Παράλληλα επιδιώκεται η ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας, η εκπόνηση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας, και η ανάπτυξη των αντίστοιχων κλάδων.

Βιοϊατρική Μηχανική (BME-Auth)

Σκοπός του Π.Μ.Σ. αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών της Βιοϊατρικής Μηχανικής σε συστήματα υγείας για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση. Στόχος είναι η επιλογή αρίστων αποφοίτων από συναφή Τμήματα του εσωτερικού και εξωτερικού και η εκπαίδευση τους στην Βιοϊατρική Μηχανική για τη δημιουργία ενός ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία που θα ανταποκρίνεται στιςανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογική εξέλιξη στον κλάδο. Οι απόφοιτοι/-ες του Δ.Π.Μ.Σ. θα μπορούν να καλύψουν επιτυχώς ανάγκες σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στον χώρο της βιοϊατρικής τεχνολογίας και να καταλάβουν θέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς επίσης και σε Ερευνητικά και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.